QUỸ HƠI THỞ SẠCH
Quỹ hơi thở sạch được thành lập ngày 31 tháng 05 năm 2017 với mong muốn của Ban lãnh đạo hệ thống MCC, gây dựng một quỹ để hướng tới các hoạt động:
+ Tạo không khí sạch hơn cho hơi thở của con người và các loài
+ Thực hiện các chương trình trồng cây góp phần phủ xanh trái đất và tạo ra không khí trong lành hơn
+ Các chương trình giúp giảm thiểu ô nhiễm không khí và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

CLEAN BREATH FUND
The Clean Breath Fund was established on May 31th, 2017 with the desire of the MCC system Board of Directors to build a fund to target the following activities:
+ Create cleaner air for human and species’ breathing
+ Implement tree planting programs to contribute to greening the earth and creating cleaner air
+ Programs to help reduce air pollution and raise awareness about environmental protection